Informace k zápisům

Nejčastěji kladené otázky

Vážení zákonní zástupci žáků,
mateřské školy nejsou vázány zákonným termínem, ve kterém jsou zákonní zástupci povinni podávat žádosti o přijetí dítěte tak,  jako školy základní.

Naše mateřská škola tedy přijímá žádosti o přijetí dítěte k docházce do mateřské školy po celý školní rok. Způsob podání, příslušné formuláře i nejčastěji řešené otázky spojené s podáváním žádostí naleznete na této stránce pod příslušnými infoboxy.

Podle aktuální právní úpravy lze do zařízení předškolního vzdělávání přijmou dítě, které:

 1. Dovršilo dnem přijetí do zařízení věku 2 let
 2. Je řádně očkováno dle příslušného právního předpisu (více sekce očkování)
 3. Zákonný zástupce podal řádně přihlášku včetně příslušných příloh
 4. Lékař doporučil přijetí tohoto dítěte do MŠ
 5. Zákonný zástupce předložil škole potvrzení, že je občanem ČR, nebo EU, nebo má povolení k pobytu na území ČR/EU delší než 90 dnů (ke dni podání přihlášky do MŠ)

Ostatní podmínky, se kterými se občas setkávají rodiče u jiných MŠ, tj. aby mělo dítě vytvořeny základy sebeobsluhy, bylo bez pleny, bez dudlíku, pocházelo ze spádové oblasti, dovršilo věku 3 let apod. jsou podle zákona irelevantní.

Ano. Do mateřské školy, lze podle aktuálně platné legislativy (zákon č. 561/2004Sb. Školský zákon) přijímat děti, které dovršili dnem nástupu do zařízení věku dvou let.

Nadále však platí, že podmínkou pro přijetí je také splnění dalších zákonných nařízení, tj. např. mít souhlasné stanovisko ošetřujícího lékaře dítěte s nástupem do zařízení apod.

Dále platí povinnost mateřské školy přijmout přednostně do zařízení dítě, které plní polední rok předškolní výchovy, ve kterém vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost umístit dítě do zařízení, nebo pro něj sjednat individuální vzdělávací program (tzv. domácí vzdělávání s garancí MŠ). Toto omezení je nicméně relevantní pouze v případě, kdy by MŠ měla pouze jedno volné místo o které by se ucházeli současně dvě děti, ze kterých by jedno mělo zákonnou povinnost docházky.

Nejprve je potřeba rozlišit, zda jste cizinec s trvalým pobytem v některém z členských států EU, nebo s pobytem mimo tyto státy EU.

Cizinec s trvalým pobytem v členském státu EU

V tomto případě je proces podání přihlášky a dokládání příloh stejný, jako u občanů ČR. Jediným rozšířením je doložení příslušnosti z. zástupců k jednomu ze státu EU, typicky pomocí cestovního dokladu (cestovní pas).

Zde bychom ještě rádi požádali z. zástupce, aby při dokládání průkazu pojištěnce dítěte, dokládali pojištění sjednané s místní vnitrostátní pojišťovnou, neboť cestovní pojištění nekryje všechny případné eventuality.

Cizinci ze zemí mimo EU

Občané zemí mimo zónu EU, se mohou ucházet o přijetí dítěte k docházce do MŠ, ale jsou povinni předložit a k přihlášce doložit, platný doklad totožnosti v mezinárodním formátu (pas) a povolení k pobytu na území ČR, které nesmí být vystaveno na dobu kratší než 90dnů ke dni podání přihlášky dítěte do MŠ.

V případě že se jedná o uchazeče, jejichž pobyt na území ČR je upraven zvláštním předpisem (§ 20 bod. d) zákona 561/2004Sb. Školský zákon) tedy jedná se o osoby oprávněné pobývat na území České republiky za určitým účelem (např. akademickým), nebo jde o osoby požívajícími doplňkové ochrany dle bodu 13 písmen c) až e), doloží tito uchazeči společně s potvrzením o udělení práva pobytu také rozhodnutí příslušného orgánu, který toto povolení z výše uvedeného účelu schválil.

Povinnost očkování dítěte s nástupem do mat. školy je stanovena z. zástupcům v §50 zákona č. 258/2000Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), kdy do mateřské školy mohou být přijímány pouze děti, které byly

 1. Řádně očkovány podle platného právního předpisu
 2. Jsou proti nákaze imunní
 3. Jejich očkováním by došlo k trvalému poškození, nebo kontraindikaci

Pro případy, kdy tedy dítě není očkováno, případně bylo očkování odloženo v souvislosti s bodem 2) nebo 3) musí lékař uvést tento důvod neočkování do vyjádření (součást přihlášky do MŠ) např. v níže uvedeném tvaru:

Dítě nebylo očkováno v souladu s §50 zákona č. 258/2000Sb.,:

+ protože je proti nákaze imunní

+ protože by očkováním dítěte došlo k trvalé kontraindikaci

 

Úplně jiná situace je v případě, kdy je dítě do zařízení předškolního vzdělávání přijímáno rok před plněním povinné školní docházky. Zde převažuje povinnost z. zástupců dítěte dítě umístit, oproti povinnosti jej nechat očkovat. Zjednodušeně, pro případy kdy dítě NASTUPUJE do MŠ na poslední povinný rok před nástupem do základní školy, má zařízení předškolního vzdělávání POVINNOST toto dítě přijmout i když není očkováno.

Jiné výjimky ze zákona nejsou přípustné a dítě nebude k docházce do MŠ přijato.

Mezi jednu z povinností obcí patří zabezpečení dostupnosti školských služeb pro občany na území obce. Tuto svou povinnost obec plní zřízením a provozováním školských zařízení vlastních nebo tyto služby “objedná” u obce svazkové či blízkého města. Aby obec dokázala efektivně rozložit kapacitu  svých zařízení obvykle stanovuje vyhláškou o spádovosti škol do které školy mají nastoupit děti z lokalit vymezených názvy ulic v této vyhlášce.

Výběr jiné školy nicméně není touto obecní vyhláškou nijak omezen. Zákonní zástupci dětí tedy mohou požádat o přijetí dítěte na daném stupni školy kdekoliv, přednostně přijati však mohou být pouze ve své “spádové” škole. Spádovou školou může být pak pouze školské zařízení zřizované obcí.

K výše uvedenému výčtu je potřeba doplnit fakt, že ředitel spádové školy má povinnost hlásit obecnímu úřadu, zda zákonný zástupce dítěte plnící v posledním roce povinnou předškolní docházku, k této dítě do zařízení přihlásil. V situaci kdy je dítě přihlašováno do jiného zařízení předškolního vzdělávání, nebo zde plní docházku již z dřívější doby, má ředitel tohoto zařízení povinnost informovat kolegu ze spádové školy o faktu, že dítě plní povinnou docházku v jeho zařízení.

Shrneme-li výše uvedené závěry, pak

 1. Zákonný zástupce má právo přihlásit své dítě a plnit docházku v jakémkoliv zařízení předškolního vzdělávání
 2. Pro případy, kdy je tato docházka plněna v jiném než “spádovém” zařízení, uvede zákonný zátupce dítěte v přihlášce, že dítě nenastupuje do pádové školy a zná-li název původní spádové školy, uvede ji v příslušném řádku přihlášky
 3. V případě, kdy z. zástupce nezná název své spádové školy, může tuto informaci získat z obecní vyhlášky o spádovosti škol, nebo dotazem na příslušný obecní úřad.
 4. Ředitel nespádové školy informuje ředitele spádové školy před zahájením posledního povinného roku docházky dítěte o tom, že dítě plní docházku v jeho zařízení.
 5. Ředitel spádové školy pak ve výkazu pro příslušný úřad uvede, že zákonný zástupce splnil svou povinnost umístit dítě do zařízení předškolního vzdělávání v posledním roce, před nástupem k základnímu vzdělávání, tím že tuto docházku plní v jiném zařízení.

Zní to složitě? Ano, ale nebojte se, prakticky jde pouze o informační povinnost mezi školami a to právě z důvodu nově zavedeného povinného posledního roku v mateřské škole. Úřady z důvodu kontroly splnění této povinnosti zákonnými zástupci potřebovali pověřit někoho kontrolou a nejsnazší cestou byla tzv. “spádová” (místní) škola. Protože však v moci ředitele této “spádové” školy není zjišťovat, zda dítě z jeho lokality nastoupilo k docházce do školy jiné, ponechal zákonodárce tuto povinnost oznámit že dítě plnění docházku jinde na řediteli školy, do které dítě nastoupilo.