Informace k zápisům

Nejčastější dotazy ohledně zápisu nebo přestupu žáka a termín dnů otevřených dveří 2024.

Vážení rodiče,

zveme Vás na dny otevřených dveří naší základní školy Moudrá Sova. Dny otevřených dveří se letos konají 7. a 13. března 2023 od 14 – 17:30 hodin.

Moc se na Vás těšíme.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení zákonní zástupci žáků,

prosíme všechny žadatele o zápis do prvního ročníku ZŠ, aby nám přihlášku předali osobně v den zápisu 11.4.2024 od 14:30 -18:00 hod.,  na adrese základní školy Keramická 92/6 Karlovy Vary – Březová, 36001. Přihlášku je možné vyplnit i na místě. Nezapomeňte prosím doklady uvedené v sekci Jakou dokumentaci potřebuji přinést

V případě, že žádáte o odklad školní docházky do ZŠ, postupujte dle pokynů uvedených pod bodem odklad povinné docházky do ZŠ a žádost doplňte o stanovisko specializovaného pedagogického pracoviště nebo o potvrzení zdravotnického zařízení s průvodní informací, z jakého důvodu o odklad školní docházky žádáte. Uvedené doručte osobně nebo zašlete na e-mailovou adresu reditel@msmoudrasova.cz a do předmětu uveďte ODKLAD + přidělené číslo přihlášky.

Vážení zákonní zástupci žáků,
v textu níže naleznete všechny podstatné informace k organizaci zápisu dětí do prvního ročníku ZŠ ve školním roce 2024-25.

Termín zápisu je 11.4.2024 od 14:30 – 18 hod.

Ve školním roce 2024-25 škola otevírá pro uchazeče o přijetí jednu třídu prvního ročníku základní školy o celkové kapacitě 15 žáků.

V případě, že dojde k vyššímu zájmu o přijetí, než je školou stanovená kapacita první třídy, budou o přijetí rozhodovat tato hodnotící kritéria nad rámec zákonných kritérií popsaných v textu níže.

Hodnotící kritéria pro případ vyššího počtu žadatelů nad rámec kapacity třídy:

1) Žadatel plnil předškolní docházku v Mateřské škole Moudrá sova, Karlovy Vary – Doubí.

2) Dojde-li k situaci, kdy nelze o přijetí rozhodnout dle kritéria v bodě 1), rozhodne o přijetí náhodný los přihlášek.

Citujeme platnou právní úpravu:

§ 36 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen “povinná školní docházka”).

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Seznam dokladů, které je potřeba přinést v den zápisu do školy:

a) Zákonní zástupci dětí, občanů ČR a členských států EU

 • Rodný list dítěte
 • Platný občanský průkaz, v případě cizinců doklad v mezinárodním formátu (pas)
 • Žádáte-li o odklad školní docházky, přineste také potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte, případně stanovisko školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciální pedagogické centrum).

b) Zákonní zástupci dětí mimo členské státy EU

 • Rodný list dítěte
 • Platný doklad totožnosti v mezinárodním formátu (pas)
 • Potvrzení o povolení setrvat na území ČR platné minimálně po dobu 90ti dnů ode dne nástupu dítěte do základní školy.
 • Žádáte-li o odklad školní docházky, přineste také potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte, případně stanovisko školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciální pedagogické centrum).

K zápisu povinné školní docházky do ZŠ mohou zákonní zástupci přivést i dítě mladší, tedy takové, které dosáhne šesti let až v následujícím školním roce, pokud je toto dítě narozené v rozmezí září až prosinec.

Pro tyto případy je však nutné nejprve získat doporučení ze školského poradenského zařízení a pokud je dítě narozené v rozmezí od ledna do června, je nutné doložit navíc doporučení od lékaře.

Tento tzv. předčasný nástup školní docházky je ze strany rodičů na vzestupu, ale úspěšná integrace dítěte do ZŠ je podmíněna nadprůměrnými znalostmi a dobrými kognitivní předpoklady.

I přes výše uvedené nadprůměrné dovednosti dítěte by zákonní zástupci měli zvážit  i další okolnosti školní docházky, jako je pozornost a schopnost soustředit se, pracovní, sociální či emocionální zralost dítěte..

Pokud mají zákonní zástupci dítěte obavy a nejsou si jistí, zda je jejich dítě skutečně již pro školu připravené, je možné objednat jej k vyšetření ve školském poradenském zařízení (to jsou pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, či střediska výchovné péče). Tato zařízení mají rovněž pravomoc vystavit případně doporučení k odkladu školní docházky.

Odklad školní docházky může být udělen dítěti také dodatečně, a to již v průběhu plnění povinné školní docházky, a to pouze v 1. pololetí daného školního roku, kdy dítě začalo docházet do základní školy. Tento odklad uděluje ředitel základní školy v souladu s § 37 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.

K tomuto musí rodič ještě doložit doporučení od odborného lékaře, který může popsat důvody k odkladu ze zdravotních důvodů nebo jen souhlasit s doporučením školského poradenského zařízení.

Oba doklady pak musí zákonný zástupce předat do školy, kam je dítě zapsáno, nejpozději však do konce května. Pokud doporučující dokumenty k odkladu školní docházky nedoloží do tohoto termínu, automaticky je dítě povinné v září školní docházku nastoupit. Pokud však dítě využije odkladu školní docházky, mělo by tento rok být skutečně stimulováno, aby dohnalo to, kde mělo ještě rezervy.

Může tedy tento odkladný rok nadále docházet do mateřské školy, popřípadě může navštěvovat tzv. přípravnou třídu, která bývá zpravidla zřizována u škol základních. Podle novely Školského zákona s platností od září 2016 již nejsou tyto třídy určeny pouze pro děti se sociálním znevýhodněním, jak tomu bylo dříve, ale primárně pro děti právě s odkladem školní docházky.

Kontakty na poradenské centra:

Pedagogicko-psychologická poradna, K. Vary (www.pppkv.cz)
Lidická 38, Karlovy Vary – Drahovice (budova domova mládeže u SPŠ a VOŠ K.V.)
tel: 353 176 511

Speciální pedagogické centrum, K. Vary (www.specskoly.cz/centrum)
Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (budova ZŠ)
telefon: 353 549 172, 739 322 351

Nejprve si opět připomeneme platnou právní úpravu:

§ 36 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen “povinná školní docházka”).

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Opět tedy platí, že povinnost přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky na základní škole má občan ČR i EU a také občané dalších zemí mimo EU, kteří se zdržují na území ČR déle než 90 dnů, a to včetně žadatelů o azyl.

Pro případy, kdy chcete zapsat své dítě nebo umístit žáka z jiné školy (i mimo ČR), platí opět následující:

 • Podejte žádost o zápis/přestup dítěte/žáka do ZŠ Moudrá sova na přiloženém formuláři (levá část této stránky)
 • Zapište své dítě v řádném termínu (měsíc duben daného roku) nebo si sjednejte s ředitelem ZŠ Moudrá sova mimořádný termín zápisu
 • K výše uvedenému vždy doložte:

a) Zákonní zástupci dětí, občanů ČR a členských států EU

 • Rodný list dítěte
 • Platný občanský průkaz, v případě cizinců doklad v mezinárodním formátu (pas)
 • Žádáte-li o odklad školní docházky, přineste také potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte, případně stanovisko školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciální pedagogické centrum).

b) Zákonní zástupci dětí mimo členské státy EU

 • Rodný list dítěte
 • Platný doklad totožnosti v mezinárodním formátu (pas)
 • Potvrzení o povolení setrvat na území ČR platné minimálně po dobu 90ti dnů ode dne nástupu dítěte do základní školy.
 • Žádáte-li o odklad školní docházky, přineste také potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte, případně stanovisko školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciální pedagogické centrum).

Vážení zákonní zástupci žáků z vyjmenovaných obcí Březová, Stanovice, Nové Stanovice, Háje, Dražov a Hlinky.

V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstev obcí Březová a Stanovice je poplatek školného pro žáky s trvalým pobytem na území výše uvedených obcí hrazen v plné výši z fondu dané obce či z příspěvku školy. Zákonní zástupci žáků docházejících do základní školy tedy hradí pouze zálohy na stravné a případně také poplatek za využití školní družiny, mají-li zájem tyto služby pro své děti sjednat.

To znamená, že za žáka s trvalým pobytem na území obcí vyjmenovaných výše, který navštěvuje školu pouze v rámci povinné školní docházky, nestravuje se a nevyužívá pobytové služby ani kroužky při školní družině, nehradí zákonní zástupci žádné poplatky.

Nejprve si musíme vysvětlit pojmy spádová škola a školský obvod.

 1. Spádová škola je škola určená veřejno-právním zřizovatelem k poskytování školské služby v určeném školském obvodu
 2. Školský obvod je pak teritoriální vymezení působnosti školy obvykle na základě obecní vyhlášky.

S výše uvedenými termíny se obvykle setkáváme v obecních vyhláškách o tzv. Spádovosti škol nebo vymezení tzv. Školských obvodů. Obec, která je v těchto případech zřizovateli školských zařízení, svou vyhláškou upravuje působnost jednotlivých škol (obvykle je-li jich více v dané obci) tak, aby rozložila účelně kapacity svých zařízení v návaznosti na očekávaný objem žadatelů.

Obec tedy vymezí školské obvody typicky dle ulic a k těmto určí vždy jednu školu jako tzv. spádovou. Žadatelům je pak doporučeno, aby se v rámci podávání žádostí o zápis do ZŠ řídili těmito pravidly o spádovosti.

Školský zákon (zák. č. 561/2004Sb. v platném znění) v § 36 jasně stanoví:

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen “spádová škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

Z výše uvedené citace zákona tedy vyplývá, že zákonný zástupce dítěte:

 1. může přihlásit své dítě na jakoukoliv školu, i když je vyhláškou obce stanovena dle adresy jeho trvalého bydliště škola konkrétní.
 2. bere na vědomí u škol zřizovaných obcí, že přednostně budou přijaty k docházce děti ze svého školského obvodu stanoveného v obecní vyhlášce a v případě volné kapacity pak i děti mimo svůj školský obvod, narozdíl od škol soukromých či církevních, které přijímají žádosti všech dětí k zápisu k povinné školní docházce bez ohledu na to, z jakého školského obvodu dítě přichází.

Zákon od roku 2017 stanoví rozmezí zápisu žáků k povinné školní docházce do ZŠ na období od 1. do 30. dubna příslušného kalendářního roku, ve kterém by mělo od 1.9. dojít k plnění povinné školní docházky dítěte. Konkrétní termín či termíny zápisů v tomto období pak volí škola sama.

Konkrétní termín zápisů dětí k povinné školní docházce do ZŠ na školní rok 2024-25 ředitel ZŠ Moudrá sova stanovil na 11.4.2024.

Zákonní zástupci dětí mohou žádat o zápis svého dítěte také v mimořádných termínech, mimo termíny stanovené školou, a to vždy po dohodě s ředitelem školy. V případě, že žádáte o zápis mimo řádný termín kontaktujte prosím ředitele školy – reditel@msmoudrasova.cz.

Přestupy žáků mezi školami upravuje § 49 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon):

§ 49

(1) O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Tedy zjednodušeně, požádá-li zákonný zástupce žáka ředitele školy, do které chce, aby žák přestoupil a rozhodne-li ředitel této školy o přestupu žáka kladně, může tento přestup proběhnout prakticky kdykoliv v průběhu školního roku. Ředitelé daných škol si mezi sebou zašlou příslušnou dokumentaci o průběhu vzdělávání žáka a v případě odlišného vzdělávacího programu ředitel školy, do které žák přestoupil, stanoví tomuto individuální vzdělávací plán.

Občas se setkáváme u zák. zástupců s mylnou informací, že žáci mohou mezi školami přestupovat pouze po uzavřených pololetích nebo nejpozději měsíc po uzavřeném pololetním hodnocení apod. Výše citované ustanovení zákona však žádné tyto pevné intervaly pro přestup nestanovuje.

Samotná žádost o umožnění přestupu žáka z jiné školy je pak k dispozici v tiskopisech po levé straně této stránky (PŘESTUP)

Používání školních uniforem ve školách se samozřejmě neomezuje pouze na školy církevní. Školní uniformy, které naši žáci používají na oficiálních akcích školy, případně v běžném provozu školy, vycházejí z našeho konceptu rovnosti žáků.

V používání školních uniforem vidíme hlavně tyto výhody:

 1. Minimalizace třídních rozdílů v sociálně-ekonomické rovině. Žáci nemají potřebu “škatulkování” na základě možností svého sociálního zázemí.
 2. Týmový duch. Žáci si budují vztah nejen ke své třídě či učiteli, ale také ke své škole i její image.
 3. Identifikace. Ať již v soutěži, akci školy nebo na jakémkoliv vystoupení dopadne naše škola jakkoliv, buďte si jisti, že si naše žáky budou pamatovat.
 4. Motivace k úspěchu. Možná bychom tento bod měli pojmenovat spíše „očekávání úspěchu“, protože stejně jako pořekadlo, že šaty dělají člověka, platí, že od žáka, který je členem úspěšného týmu, či školy, očekáváte větší zápal i motivaci.
 5. Ustrojenost. Chápu, že v někerých může tento výraz vyvolat pocit armádního žargonu, ale ruku na srdce, žáci I. stupně povětšinou nestojí ráno před šatní skříní a dlouze nezkoušejí, jaká kombinace jejich oděvních doplňků je zrovna “trendy”, ale obvykle sáhnou po hromádce připravené u postele od maminky.

Abychom školním uniformám nicméně jen nestranili, zkusíme najít i jistá negativa, kterými mohou být například:

 1. Předpokládaná finanční náročnost. Slovo předpokádaná by bylo vhodné v této větě zdůraznit, ostatně překvapení rodičů nově nastupujících žáků nad cenovou dostupností školních uniforem to samo potvrzuje. V praxi je cena totožná s běžným oděvem žáka, a to v rozpětí od 100,- Kč do cca 350,- Kč za jednotlivý díl oděvu. Například celá sada školní uniformy pro chlapce čítající kalhoty, 2x polotriko s límečkem a teplákovou soupravu, vyjde na cca 900,- Kč, a to včetně plně vyšitých insignií školy. Jde přitom o školní uniformy pořizované v Anglii s výšivkou pořízenou v ČR.
 2. Unifikace. Jistě, stejnokroj samozřejmě může do jisté míry potlačovat individualitu žáků, nicméně zde je potřeba podotknout, že rozvoj potřeby individuálního vyjádření žáků přichází s jejich věkem. Dovolím si tedy na tomto místě a ze své praxe podotknout, že na I. stupni základních škol žáci tímto “efektem” školní unifikace v zásadě netrpí.